දහම් ගැටළු නිරාකරණය

01. අනිච්චනුපස්සනාවෙන් නිබ්බිදානු වී නන්දි සංඥාවෙන් විරංජ තත්වයට පත්වෙන්න පුලුවන්ද?

02. අපගේ සිත සමාධි ගත කල යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරන්න

03. අබ ඇට වලින් පෙන්වලා තියෙනවා නේද අප මෙච්ච්චර කලක් සසරේ බැදී හිටිය කියල?

04. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල බුද්ධ ධම්ම සංඝ තියෙනවද?

05. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කෙටියෙන් පහදා දෙන්න

06. කර්ම පථයක් සකස් වන ආකාරය විස්තර කරන්න

07. කල්පය කියන්නේ 1 ට බින්දු 140 දැමීමද?

08. ඛන කය කීන තුනම එකට කැපිය හැකිද?

09. දානයක් දී පසු ජාතියක හොඳ තැනක ඉපදේව යයි පැතීම කුසල ධ්මායකද?

10. ද්වි දේනම් වදාමි යන්නෙහි අර්ථය

11. ද්වේශ සිතක් ආ විට දස්සනෙන සම්පන වූ කෙනෙකුට 1 2 3 4 කියා කීමට අවශ්‍ය නෑ නේද?

12. නිබ්බෙදික පරියාය විස්තර කර දෙන්න

13. නිවන සංඥාවක් ලෙස ගත්විට එතන ඇත්තේ දිට්ටියක්ද?

14. පච්චුප්පට්ටිතා හොති යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

15. පරිනිට්ටිත බාවය යනු කුමක්ද?

16. පරිශිඋද්ධ තත්වය ඉන්ද්‍රිය ධර්මය හා ක්‍රියාසිත් එක සමානද?

17. බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන අවස්ථා තුනේ තිපරිවට්ටයක් තිබේද?

18. බෝසත් තුමා ගිහි ගේ අත්හැර යාම නිවනට උපකාර උනාද?

19. මජ්ජිපමා කියන කොට මතයෙන් පමා වීම කියන අර්ථයද එන්නෙ?

20. මෙත්තා කරුණා මුදිතා සිත් ඇති කරගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න

21. විහිංසා යන්න පහදා දෙන්න

22. වේරමනී සික්ඛා කියන එකේ වේරමනී යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

23. සං උත්පාදනයක් වන්නේ මනෝ වින්ග්නානයක් හැටියට නේද?

24. සුතමයේ ඥානය කියන්නේ ධම්මෝ සන්ධිට්ටිකෝ කියන එකද?

25. වේගය අඩු වීමේදී චතු අරිය සච්ච, ද්වතාවය, තිපරිවට්ටය සියල්ලම තිබේද?

26. අච්ච ඉච්ච යනු කුමක්ද?

27. සිතට වේගයක් ආ විට එය නැති වූ බව දැනගන්නේ කෙසේද?

28. රත්නමාලි ගාථාවේ සං යන පදය ඇතුලත් නේද?

29. බුදුන්ට ආරාධනා කළා නම් තවත් කල් සිටිය හැකියි යන්න සත්‍යයක්ද?

30. බුදුන් දැක නිවන් දකිත්ව යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

31. පුරිස ධම්ම සාරති යන්නෙහි අර්ථය පැහැදිලි කරන්න

32. නිවන් දකින මාර්ගයේ නිවන් දකිනකන් අප කල යුත්තේ ආන පාන නේද?

33. කායෙන වාචා චිත්තෙන යන්නෙහි අර්ථය පැහැදිලි කරන්න

34. අපෙන් යම්කිසි වරදක් උනොත් එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද?

35. අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණය පහදා දෙන්න

36. දස බිම්බර මාර සේනාව ගැන පැහැදිලි කර දෙන්න

37. චුති සිත යනු කුමක්ද?

38. දෙවියන්ට අරිහත් වීමට බුදුවරයකුගෙන්ම බන ඇසිය යුතුද?

39. දිවය ලෝකයේදී අරහත් තත්වයට පත්වෙන්න පුලුවන්ද?

40. දානයක් සඳහා මස් මානස දීමෙන් දෙන ටනට්ඨාට අකුසලයක් සිදුවෙනවද?

41. දානයක් දීමට සිතුනු විට එය කෙසේ කල යුතුද?

42. කල්‍යාන මිත්‍රයා යනු කවරේද

43. ගිහියකු අරහත් වුවහොත් මහන වෙන්නම ඕනෑද

44. පපන්ච ධර්ම යනු තිපරිවට්ටයක්ද

45. හිමාලයේ අවුරුදු දහස් ගණන් යෝගීන් ජීවත් වන එක සත්‍යයක්දා

46. ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්ත යනු කුමක්ද

47. මූල පරියාය පහදා දෙන්න

48. මලගිය ඥාතීන්ට පින් දීමේදී ශබ්ද නගා පින් දිය යුතුද

49. මලගිය ඥාතීන්ට පින් දීමෙන් පසු ගෙදරටවිත් කරදර කරනවද

50. පරියාප්ති, ප්‍රතිවේද, ප්‍රතිපත්ති විස්තර කර දෙන්න

51. පින් දීමට කලින් එන්නේ කමාව ගැනීම නේද?

52. පින් පමුණුවන හැම ජීවීන්ටම එපින් අනුමෝදන් වෙනවද?

53. පින් පැවරීම, පින් දීම, පින් අනුමෝදන් කිරීම අතර වෙනස

54. පින් පොත අවසාන මොහොතේ කියවීමේදී රාගය්, ද්වේශය මෝහය තුනම තිබේද?

55. පින් පොතක් ලියන එක වැරදිද?

56. ප්රානයාම භාවනාව පහදා දෙන්න

57. සතර මහා බූත වාට අනුකූලව පවතින ගති හතර පැහැදිලි කරන්න

58. සතර සතිපට්ටානය වැඩ අරිහත් වන පුද්ගලයෙක් තෙවන ඇස උපදවා ගනීද?

59. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කෙටියෙන් පහදා දෙන්න

60. උද්දම්භාගිය සංයෝජන වල අවසන් එක වන අවිද්‍යා පැහැදිලි කර දෙන්න

61. යම් කෙනෙක් මස් මාංශ පූජා කරන ලෙස ගෙනත් දුන් විට ක්‍රියා කරන්නේ කෙලෙස්ද?

62. අසාද්‍ය රෝගියකුට සතයක් ක්‍රියාවකින් සෙත් පැතීමෙන් බලපෑමක් තිබේද?

63. හාමුදුරු නමකට දනකට මස් මානස ලැබී එය අනුභව කිරීමෙන් පවක් සිදු වේද?

64. ගිහියෙක් වශයෙන් සිව් පසය පවත්වා ගන්නේ කෙසේද?

65. නිවාස පිරිසිදු කිරීමේදී සතුන් මැරී යාමෙන් අකුසලයක් සිදුවේද ?

66. මාර්ග පල සඳහා ආහාර පටිකූලතාවය යොදා ගන්නේ කෙසේද?

67. සමාව ගැනීම පින් දීම මයිත්‍රී කිරීම සම්මා දිට්ටියට පත්වූ කෙනෙකුත් කල යුතුද?

68. විඥාණය අපට පහල වෙනවා නේද?

69. දේවදත්ත පොලව පලාගෙන ගියාද?

70. විවරණ ගැනීම යනු කුමක්ද?

71. ශරීරයට දැනෙන වේදනාව සහ මනසට දැනෙන සංවේදනාව දෙකම නැති විට ඒ අවස්තාව කුමක්ද?

72. යම් කෙනෙක් මිය ගිය විට වෙන තැනකට ගමන් කරන්නේ තමන් රැස් කරගත් ශක්ති විශේෂයක්ද?

73. වින්ඥාන, පස්ස, කබලින්කාර සහ පස්ස ආහාර එකම අරමුනකදී හට ගනීද?

74. ආලාරකාලාම හමුවූ තැනසිට බුදුවනතෙක් සිදු වූ දේ අත්දැකීම්ද?

75. කාමසුකල්ලිකානු යෝගය යනු ධ්‍යාන සුවයට පත්වීමද?

76. අකුප්පා චේතෝ විමුක්තිය යනු කුමක්ද?

77. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයි අව්යාකත සිතයි සමානද?

78. අත්තී ඉමස්මිං ඛායේ හි ඛායේ යනු කුමක්ද?

79. අසංඥ තත්වයයි අව්යාකත සිතයි සමානද?

80. අව්යාකත සිතයි ධ්‍යාන සිතයි සමානද?

81. ධරමාවබෝධයට තිබිය යුත්තේ ශ්‍රධ්දාවද ප්‍රග්ඥවද දෙකමද?

82. චිත්ත සන්තානයේ තැන්පත්වනදේ ඔරුත්තු නොදෙන්නේ කර්ම විපාක නිසාද?

83. සිතේ ඇති කාමාසව භවාසව අවිද්යාසව ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?

84. සිතෙහි වේගය යනු කුමක්ද එය ආන පාන කරන්නේ කෙසේද?

85. වෙන චක්රාවාටවල ජීවීන් සිටිය හැකිද?

86. සත්ත බෝජ්ජංග ධර්ම යනු කුමක්ද?

87. මයිත්‍රී භාවනාව කර නිවන් දැකිය හැකිද?

88. තීනමිද්දයත් නිදිමතත් එකක්ද?

89. බල ධර්ම යනු මොනවද?

90. ආන පාන අස්ස පස්ස පැහැදිලි කර දෙන්න

91. පච්චුප්පත්තිතා යනු කුමක්ද?

92. රත්නමාලි ගාථා වල අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන්න

93. මරණයකදී ඇත්තේ පංචස්කන්දය පමණද?

94. දස්සනා පහාතබ්බ යනු සංසාර ගමනෙන් මිදීමද?

95. ආයතනික රටාව මාර්ගපල ලාබියකුට බලපාන්නේ කෙසේද?

96. මරණය මෙනෙහි කල යුත්තේ එතන ක්‍රියාවක් නැත ලෙස නේද?

97. කම්මන් කරෝති නත්ති සුද්ධ ධම්මං පවත්තති යන්න සුත්‍රයක තිබෙනවා නේද?

98. පින් දීම පැවරීම අනුමෝදන් කිරීම සහ පැතිරවීම පැහැදිලි කර එය කරන ආකාරය කියා දෙන්න

99. ගෙදර බුදුන් වැඳ දෙවියන්ට පමණක් පින් දීමෙන් නරකක් සිදුවේද?

100. සේවනය කලයුතු දේ සේවනය කිරීමෙන් හා අසේවනය කලුතු දේ අසේවනය කිරීමෙන් සිත පිරිසිදු වෙනවද?

101. දුව සඥාව දුරු කරන්නේ කෙසේද?

102. පිළිකා වැනි ලෙඩ රෝග භාවනාවෙන් සුව කල හැකිද?

103. මල් පූජා කිරීම සහ පහන් දැල්වීම බුදු දහමේ අනුමත කරනවද?

104. ගිරිමානන්ද සුත්‍රයේ අර්තය කෙටියෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න

105. බුදු වූ පසුත් බුදු පියානන්ට් කර්ම විපාක 14 ක් පල දුන්නද?

106. කරණීය මෙත්ත සුත්‍රයේ දීගාවායේ මහන්තාව යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

107. අනාගාමි ගන්ධබ්බය අයත් වන්නේ කුමන තලයකටද?

108. බුදුන් දේශනා කල ධර්මය දැක ගන්න හොඳම තැන සං දැක ගැනීමද?

109. භාවනාව යනු සිත් ශුන්යතාවයට පත් කිරීමද?

110. අනිච්චානු පස්සනවා වඩන ආකාරය පහදා දෙන්න

111. කිරි මීපැණි ආදිය ආහාරයට ගැනීමෙන් අප ඒ සතුන්ට ණය වේද?

112. ගෘහස්ත වැඩකටයුතු කරන අතරදී විපස්සන භාවනාව කල හැකිද ?

113. හේතුපල දහම අප තුල ක්‍රියා කරන ආකාරය පහදා දෙන්න

114. දිට්ටේ දිට්ට මත්තන් භවිස්සති යන්නෙහි භවිස්සති යනු කුමක්ද?

115. සිහි මුර්ජාවී සිටින විට මියගියහොත් නැවත උත්පත්තියක් ලබන්නේ කෙසේද?

116. මන්ද බුද්ධික දරුවන් උපදින්නේ දෙපාර්ශවයේම අකුසල් නිසාද?

117. ප්‍රතිමොක්ක සංවරය සහ ආජීවක පාරිශුද්ධ සංවරය යනු කුමක්ද?

118. රැස් කරගන්න පින් එතනදීම අනුමෝදන් කල යුතුද?

119. වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා වල ඕජා යනු කුමක්ද

120. අෂ්ඨ ගරු ධර්ම යනු කුමක්ද?

121. අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සරති යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

122. වේදනාව නිරෝධ කිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

123. කම්මාවරණය යනු කුමක්ද?

124. බ්රාහ්මජාල සුත්‍රය කෙටියෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න

125. සෝතාපන්න වීමට අභිධර්මය හැදෑරීම අවශ්‍යද?

126. සාංගික දානයක සහ භික්කු දානයක වෙනස සහ ඒවා වලින් අබේන පින් වල වෙනස කුමක්ද?

127. භාව සහ ජාති ඇතිවන හැටි සහ නථී කරගන්න අයුරු පැහැදිලි කරන්න

128. අප්පමාදය යනු අප්‍රමාදයද මදයෙන් මිදී නිදහස් වීමද?

129. අරිය තුන්හීභාවය යනු කුමක්ද?

130. කාය ගතා සතිය වඩන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න

131. පුනර්භවය සහ පුඋරුප්පත්තිය එකක්ද දෙකක්ද?

132. තිපරිවට්ටය යනු කුමක්ද?

133. සෝතාපන්න වීමට චත්තාරෝ ටානානිවන්දනා කල යුතුමද_

134. අත්තකිලමතානුයෝගය කාමසුකල්ලිකානුයෝගය යනු කීම

135. අදුක්කමසුක නිරාමිස සුවය කුමක්ද

136. අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත භාවනාකරන විට තමන්ගේ සිරුර ඉදිරියෙන් පෙනෙන්නේ ඇයි

137. අනුන්ට දුන් ධර්ම ග්‍රන්ථයක් හෝ cd එකක් ඔවුන් භාවිතා නොකලොත් අපට පිනක් සිදු නොවේද

138. අප වඳින පුදන අවස්ථා වලදී භාවිත කරන ගාථා පාලිද මාඝදීද

139. අපරාපරිය කම්ම යනු මොනවද

140. අපේ රටේ බුදුන්ට සම්බන්ද ස්ථාන සාමාන්‍ය මහජනතාවට දැක බලා ගන්නටකටයුතු සලසන්නේ නැත්තේ ඇයි

141. අභිසම්භිදා යන වචානය පැහැදිලි කර දෙන්න

142. ඇයි විශ්වය හට ගත්තේ ඇයි ජීවීන් කොට්ටාස බිහි උනේ

143. ඉතිපිසෝ භගවා ගාථාව පැහැදිලි කරන්න

144. උපාදානය නිසා විපාක ඇතිවන අයුරු පහදා දෙන්න

145. කම්ම ආවරණයක් නිරාවරණය ක ගන්නේ කෙසේද

146. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ ලෝකෝත්තර අර්ථය පහදා දෙන්න

147. කර්ම බීජ උත්පත්ති බීජ ව්ඥාන බීජ පහදා දෙන්න

148. කුසලමූල පටිච්චසමුප්පාදය භාවිතා කරන ආකාරය පහදා දෙන්න

149. කූම්බියන් පනුවන් වැනි සතුන් නැවත මනුෂ්‍යයන් වී උපදීද

150. ජීවත්ව සිටියදී අනුන්ට වයිර කල කෙනෙක් මියගොස් නයෙක් වී ඉපද පලිගැනීම් කල හැකිද එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද

151. ජීවත්ව සිටියදී පින් හෝ කුසල් නොකල කෙනෙක් ගේ අවසන් චුති සිත කෙසේ පිහිටයිද

152. දස දහසක් සක්වල වල බුදු වන බුදුරවරයන් වහන්සේලා මගුල් සක්වල හා සම්බන්ද වේද

153. දස්සනෙන සම්පන්න යනු කුමක්ද

154. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බධන්තා යන්න විග්‍රහ කර දෙන්න

155. නිබ්බාන වීමට චත්තාරෝ ටානානි වැඳ පුදා ගැනීම කල යුතුද

156. පංච උපාදානස්කන්දයේ උදය වැය බලනවා යනු මොනවද

157. පග්ගුන සුත්‍රයේ එන කාලෙන ධම්ම සවනං කාලෙන ධම්ම සාකච්චා වලින් සොතාපත්ති අංග හතරම පූර්ණ වෙනවද

158. පටිච්ච සහ සම්පස්ස එකක්ද දෙකක්ද

159. සත්තා දේව මනුස්සානං යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද

160. පන්චස්කන්දයේ ද්වතාවය තියෙනවාද

161. පරතොගොෂක ප්‍රත්‍යයෙන් ලබා ගන්න ශක්තිය cd තැටියකින් ධර්මශ්‍රවණය කර ලබා ගත හැකිද

162. පරුසා වාචා පිසුනා වාචා සම්පප්පලාප යන්නෙහි ධර්ම අර්ථය කුමක්ද

163. පස් පව් වලින් අපා ගත වේද විවාහ ජීවිතයේ කම්සැප නිසා දිගටම රාග ද්වේශ මෝහ වැඩීමෙන් නිවනට බාදා වේද

164. පස්ස යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

165. පින් අනුමෝදන් කිරීම පැවරීම පිහිටුවීම දීම යන වචන වල ඇත්තේ එකම අර්ථයද

166. පින් දෙන විට අත් දෙක තබා ගත යුත්තේ කෙසේද

167. පෙර කරපු අකුසල් නිසා බෙහෙත් ගත්තත් සුව නොවන අසනීප වලට කරන්නේ කුමක්ද

168. ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය පිළිබඳව විස්තරයක් කරන්නා

169. ප්රුතජන පුද්ගලයන් රාග චරිත ද්වේශ චරිත මෝහ චරිත ලෙස නම් කර ඒ ඒ අයට විදර්ශනා භාවනාව වැඩීමට පූර්ව ලෙසින් මයිත්‍රී භාවනා පිළිකුල් භාවනාව වැනි උපදෙස් දෙන ක්‍රමය කොතරම් ප්‍රායෝගිකද

170. බුදුරැස් විහිදෙනවා යන්නෙහි තේරුම පහදා දෙන්න

171. බුද්ධ පූජාවට පසු එම ආහාර ඉවත් කල යුත්තේ කෙසේද එම ආහාර සතුන්ට දීම සුදුසුද

172. බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වීම යනු කුමක්ද

173. බෝධි පාක්ෂක ධර්ම යනු මොනවද

174. මරණයට ලනග කෙනෙකුට මතක් කල යුතු ධර්ම කරුණු මොනවද

175. මරනානුස්සතිය සහ බුද්ධානුස්සතිය වදන ආකාරය පහදා දෙන්න

176. මාඝදී වාචන ආද්යාත්මයට සම්බන්දයි නේද

177. මිය ගිය කෙනෙක් ජීවත්ව සිටින යට ලෙඩ දුක් කරදර කරනවා යන්න සත්‍යයක්ද

178. මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා හි ලෝකෝත්තර අර්ථය පහදා දෙන්න

179. යද නිච්චන් තන් දුක්ඛං යන්නෙහි අර්ථය පහදා දෙන්න

180. යන්කින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තන් නිරෝධ ධම්මං පහදා දෙන්න

181. රාගය ද්වේශය මෝහය මුල් කරගෙන සිත් කීයක් පහා වෙනවද

182. ලෝකයේ බ්‍රමණ වේගයට ලෝභ ද්වේශ මෝහ බලපාන්නේ කෙසේද

183. වන්දනා මාන කිරීමට චයිත්‍ය වෙහෙර විහාර සෑදීම බුදුරජානන් වහන්සේ අනුමත කලාද

184. වැරදි ධර්මයක් නොමැතිව නිවැරදි දර්ම දේශනාවක් කරන්නේ කෙසේද

185. සංසාරයේ ඉපදී සිටි වෙනත් ජීවිත වලට පෙර ආත්මය පෙර භාවය කියන එක හරිද

186. සතර අනුස්සති වදන ආකාරය එක සූත්‍රයකින් දේශනා කල හැකිද

187. සතර සති පට්ටානය වැදීමට පත්විය යුතු මූලික මට්ටමක් තිබේද

188. සත් දින දානයක අරමුණ කුමක්ද

189. සමුදය දුකට හේතුව නම් සමුදය සත්‍යට පෙර දුක්ඛ සත්‍ය ගැන කතා කරන්නේ ඇයි

190. සමුදය වැය නොවන අවස්ථා තිබේද

191. සාංඝික දානය යනු කුමක්ද

192. සිතෙහි සහ මනසෙහි වෙනස කුමක්ද

193. ආදී කල්‍යනන්වා, මජ්ජි කල්‍යනන්වා, පර්යෝස කල්‍යනන්වා හි අර්ථය

194. අභිසන්කාර හා සංගති එක අර්ථයක්ද

195. අල මරිය ඥාන ධර්ෂණය යනු කුමක්ද

196. අරිහතුන් වහන්සේ මග පල ලැබුවේ ආන පාන කිරීමෙන්ද

197. අතීතයේ රැස් කර ගත චිත්ත ශක්තීන් හඳුනාගන්නේ කෙසේද

198. අවිද්‍යා මූල පටිච්ච සමුප්පාද විග්‍රහයේ අවිද්‍යාව දුරු කරන ආකාරය පැහැදිලි කර නෑ නේද

199. නිතර බන අසන කෙනෙක් බන නොඅසාසිටි විට හිසරදයක් ඇතිවන්නේ ඇයි

200. චචබ්බි ටානානි අබබ්බෝ කාතුන් හි චචබ්බි ටානානි යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද

201. චතුඅරිය සච්ච සහ සතර සති පට්ටානයාතර සම්බන්ද තාවයක් තිබේද

202. දානය යනු කුමක්ද

203. දේව හා බ්‍රහ්ම ලෝක වල සිටින අයට එතැනදී නවන් දැකිය හැකිද

204. දෙවියන් යනු ගතියක්ද

205. ධර්මය පවතිද්දීත් මිනිසුන් නක්ෂස්ත්රයට යොමුවන්නේ ඇයි

206. ධ්‍යානයක සිටින කෙනෙකු ආන පාන කරනවා කියා සියලු සඥා ඉවත් කිරීමෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන්නේ නෑ නේද

207. ධ්‍යානයක සිටින කෙනෙක් කාලාන් ආගමෙයිය යයි කියා එය නිවන යයි සිතීමත් මුලාව නේද

208. ගිරිමානන්ද සුත්‍රයට අනුව ස්ග්නාව මෙනෙහි කිරීම පිලිවලට කල යුතු නේද

209. ගිරිමානන්ද සුත්‍රයේ තිබෙන්නේ එක පැත්තක් නිසා එයින් පෙනෙන්නේ සියලු සඥා ඉවත් කල යුතු බවයි

210. සෑම මසකම සිල් සමාදන් වීම සීලබ්බත පරාමාසයට අයත් වෙනවද

211. කාලෙන සමතෝ කාලෙන විපස්ස්සනා අපට වැඩෙනවද නැත්නම් එය අප කල යුතු දෙයක්ද

212. කායේ කායආනුපස්සනාවෙන් කෙරෙන කාර්ය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

213. කුණු කසල වල උපදින පුවන්ට වෙනම ආත්මයක් තිබේද

214. කුසලය හා කුසල මූලය පැහැදිලි කර දෙන්න

215. කුසලය කුසල මූලය අකුසලය අකුසල මූලය පහදා දෙන්න

216. මා මගේ ස්වාමියා සහ දරුවා සමග නිවන් දකිනා ජාති තෙක් එකට සිටීමට පැතීම බුදුදහමට පටහැනිද

217. මාඝදී වචන වල අර්ථය වෙන වෙනම ඉගෙන ගෙන ඒවා ගැලපීමෙන් එන අර්ථය නිවැරදිද

218. මාඝදී භාෂාවේ අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිබාන වලින් එයට රැකවරණයක් ලැබේද

219. මාඝදී භාෂාවට ව්‍යාකරණ නීති තිබේද

220. මහා මංගල සූත්‍රයත් සම්පූර්ණයෙන් වැරදි පරිවර්තනයක් නේද

221. මළ ගිය අයට දෙන පින් ඔවුන්ට ලැබේද

222. මන්ද මානසිකයකු මරණයෙන් පසු නැවත ජාතියක් හට ගන්න තුරු අන්තර් බව වේද

223. මැරෙන සතුන්ගේ මළකුණු පෙනෙන්නට නැත්තේ ඇයි

224. මෙත් වැඩීමේදී වෙන් කර කර වැඩීම සාර්ථකද

225. මෝහය සම්බන්ද වෙන්නේ මනසත් එක්කද

226. නිවැරදි සඥාව යනු එහි ඇති ස්වභාවය නේද

227. පංචස්කන්දය සහ පංච උපාදානස්කන්දය එකක්ද දෙකක්ද

228. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ තිපරිවට්ටය එක විට වැඩිය යුතුද

229. පින් සියල්ල අනුන්ට පවරා පවු තමා වැය කර අවසන් කල යුතුද

230. පින් වැඩි නිසා දේවත්වයට පත්වූ දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ ඇයි

231. පින සහ කුසලය අතර වෙනසක් ඇත්ද

232. පින් දෙන විට වැඳගෙන පින් දෙන්න හොඳ නැද්ද

233. ප්රුතක්ජනයකුට සෝතාපන්න වීමට ඇති කෙටි මාර්ගය කුමක්ද

234. රාගය සහ ද්වේශය විඥානයට සම්බන්දද

235. රූප වේදනා සඥා සංකාර දිගේ රෝද නොගැසීම නිවන නේද

236. සබ්භූපති පටිනිස්සග්ගෝ සබ්භුපති පජාහති පැහැදිලි කර දෙන්න

237. සම්බන්දතාවයක් බිහිවෙන්නේ කෙසේද දුක හටගන්නේ ඒ නිසාද ගැටීම සිදු වෙන්නෙත් කෑමත්තෙන්මද

238. සම්මා දිට්ටිය පටන් ගැන්මක් සහ පූර්ණ වීමක් ඇත්ද

239. සම්මා සම්බුද්ධ යන්නෙහි අර්ථය පහදා දෙන්න

240. සම්මත පන්සිල් අට සිල් ගිහි අයට රැකියා හැකිද බුදුන් අනුදැන වදාලේද

241. සංවර සීලය රකින විට ලෝකෝත්තර සීලයේ ඉතිරි අංග වැඩේද

242. සංවර වීම, සංසිඳවීම, සම්මාවීම හා අශ්වාදයේ ආදීනව දැක නිස්සරණය සමානද

243. දුක හට ගන්නේ සැප ගෙවී ගිය විටද

244. සැපක් කියා දෙයක් ඇත්ද

245. සතර ඉර්දිපාද පහදා දෙන්න

246. සවිඥානක, අවිඥානක යනු කුමක්ද

247. සිදුවූ අකුසලය අඩු කර ගැනීමට හෝ අහෝසි කර ගැනීමට හැකිද

248. සිල්වතා සහ සීලය පැහැදිලි කරන්න

249. සිඟාලෝවාද සූත්‍රයෙන් අද ගැනෙන්නේ ලෞකික අර්ථයක් නේද

250.සිංහලෙන් පිරිත් කීමෙන් බුදු දහමට හානියක් සිදුවේද

251. සිත වේගයෙන් එහෙ මෙහෙ නොගියත් සුළුවෙන් නොදැනීම එහෙ මෙහෙ යන්නේ ඇයි

252. සියල්ල සිදුවන්නේ අවිද්‍යාවෙන් නම් අවිද්‍යාවේ ස්වරූපය කුමක්ද

253. සියලුම රූප වල ධර්ම ස්වභාවය පැහැදිලි කර දෙන්න

254. සෝතාපන්න පුද්ගලයාත් රාග ද්වේශ මෝහ සහිතව ක්‍රියා කරන්නේ ඇයි

255. සෝවාන් පලයට පත්වූ අයකු පල සමාපත්තියට පත්වන්නේ කෙසේද

256. සෝවාන් වූ පුද්ගලයකු අතින් අර්යෝපවාද සිදුවිය හැකිද

257. සුව අසුව යනු කුමක්ද

258. තමා කෙරෙහි ඇත තන්හාව දුරු කර ගැනීමට නාම රූප විඥාන තුන දැක ගන්නේ කෙසේද

259. තමාගේ ධර්ම ශ්‍රවනයට හෝ දහම ක්‍රියාවලට බාදා කරන අය සමග කෙසේ මුහුණ දිය යුතුද

260. ත්‍රිලක්ඛනය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ නිච්ච සුඛ අත්ත ඛය කර දැමීමද

261. උපාදාන පච්චයා බව, බව පච්චයා ජාති සහ පින/කුසලය පටලවාගෙන

262. උපේක්ඛා සිත සහ නිරාමිස සුවය පහදා දෙන්න

263. වීර්යානුසාරි, ශ්‍රද්ධානුසාරී, ප්‍රඥානුසාරි බුදුවරුන් පැහැදිලි කර දෙන්න

264. විභාගයකට මුහුණ දෙන දරුවකුට සතයක් ක්‍රියාවකින් ආශිර්වාද කරන්නේ කෙසේද

265. විඥාන දාතුව, විඥාන තලය, පච්චුප්පන්න විඥානය පහදා දෙන්න

266. විඥාන, උත්පත්ති සහ කාර්ම බීජ යනු මොනවාද

267. විසි ආකාර සක්ඛාය දිට්ටිය පහදා දෙන්න

268. වරදක් වුනු පසු සමාව ගැනීම අයදීමක් වන්නේ නැද්ද

269. වෙළඳ පලේ ඇති බිත්තර වල ප්‍රාණයක් තිබේද, ඒවා බිඳීමෙන් පාපයක් සිදුවේද

270. යම් දේශකයන් අතින් සිදුවන වැරදි දේශනා ගැන සාකච්චා කිරීම නුසුදුසුයි නේද?

271. යන්කින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තන් නිරිධ ධම්මං යන්නෙහි අර්ථය

272. යුද හමුදාවට ගොස් සතුරන් මැරීමෙන් පවක් සිදුවේද?

273. අවිතීක්කම සීලය පහදාදෙන්න

274. ක්‍රියා සිතක් පටිච්ච නොවේ නම් විග්නානයක හටගන්නේ කෙසේද?

275. කාමච්චන්දය සහ විචිකිච්චාව යනනීවරණ ධර්ම වල අදහස් සමානද?

276. ජපන් රටේ භාවිතා වන ස5 අපේ රටේ බුදු දහමට කොතරම් ගැලපේද?

277. ජාතිපි දුක්ඛ යනු ඉපදීමද සිත තුල සන්කාරයක් හට ගැනීමද

278. දුක්ඛ සත්‍ය සමුදය සත්‍ය නිරෝධ සත්‍යයට තිපරිවට්ටය කියනවද

279. ධර්ම දානය උතුම්ම දානය වන්නේ කෙසේද

280. ප්රුතක්ජනයගේ සංකාර සිත සහ අරිහතුන්වහන්සේගේ ක්‍රියා සිත අතර වෙනස

281. බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වන්නේ කෙසේදැයි පහදා දෙන්න.

282. මයිත්‍රී භාවනාව ආරක්ෂක පිරිතක් ලෙස භාවිතා කිරිම සහ පරම මයිත්‍රී වඩන අයුරු පහදා දෙන්න

283. වර්තමාන මොහොතේ සිත පිහිටුවා ක්‍රියා කල යුත්තේ කෙසේද

284. විඥානය පහල වන්නේ ප්‍රසාද වලද_ සියල්ල සිදුවන්නේ මොලයෙන්ද284. විඥානය පහල වන්නේ ප්‍රසාද වලද_ සියල්ල සිදුවන්නේ මොලයෙන්ද

285. සත්වයෙකුගේ ප්‍රතිසන්දියෙන් දින 77න් පසු පහල වන්නේ යයි කියන චක්ෂුරාද දශක හතර පිළිබඳව පහදා දෙන්න

286. සමාව කමාව වචන දෙකන් නිවැරදි වචනය කුමක්ද

287. සෝවාන් වූ කෙනෙක් මන්ධ බුද්ධිකව ඉපදිය හැකිද

288. ෂණිකව සිදු වන වැරදි ක්‍රියාවකදී ආදීනව අවස්ත සියල්ලමපසු කරනවද

289. සද්දස්ස කුල පුත්‍රයකු බුද්ධ ශක්තියට අනුගත වන්නේ කෙසේද

290. සුනෙත, ධරරේත, චරේත තිපරිවට්ටය පැහැදිලි කරන්න

291. අද කාලයට සරිලන කෙලෙස් මුල් උදුරන ආනා පාන සතිස්මාදියක් ඉදිරිපත් කල හැකිද

292. අද ගැඹුරු ධර්මය ලෙස ගෙන ඇත්තේ විභංගප්‍රකරණයේ එන ධර්මයමද

293. ආමිස සුවය සහ නිරාමිස සුවය පහදා දෙන්න

294. කපා ගැනීමට අපහසු වන්නේ පලවන සංයෝජන තුන ලෙස බුදුරජානන් වහන්සේ දේශනා කර ඇත්ද

295. චතුරරක්ඛ භාවනාව යනු කුමක්ද

296. ජීවිතය ගෙනයාමේදී ඇතිවන තරංග කාරිත්වය නිසාරාග ද්වේශ මෝහ බිහිවේද

297. දානයක් දෙන විට මිය ගිය කෙනා කැමති දේවල් සාදා දැන් දීම සුදුසුද

298. ධර්ම ශ්‍රවනය කරන විට ඇතිවන බාද වලට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද

299. නිවැරදි මරණානුස්සතිය වඩන්නේ කෙසේද

300. පින සහ කුසලය එකක්ද දෙකක්ද

301. පෘතක්ජනයගේ රාග ද්වේශ මෝහ වලින් ක්‍රියා කිරීමෙන් මිදෙන්නේ කෙසේද

302. ප්රුතක්ජන පුද්ගලයා මේ ලෝකය දකින්නේ කෙසේද

303. බුදු දහමට අනුව පරිනාම වාදය විස්තර වන්නේ කෙසේද

304. බුද්ධ දේශනාවේ සැබෑ පරමාර්ථ අරමුණ නිබ්බාණ ගාමී මාර්ගයයි

305. බුද්ධ දේශනාවේ සැබෑ පරමාර්ථ අරමුණ නිබ්බාණ ගාමී මාර්ගයයි-දෙවන කොටස

306. බුද්ධ දේශනාවේ සැබෑ පරමාර්ථ අරමුණ නිබ්බාණ ගාමී මාර්ගයයි-පළමු කොටස

307. මිය ගිය කෙනෙක් තුන් මාසේ දානේ දෙනකම් අප අතර රැඳි සිටීද

308. රාග ද්වේශ මෝහ ප්‍රහානයේදී ගිහි පැවිදි ක්‍රම දෙකක් ඇත්ද

309. රාග ද්වේශ මෝහ සහ වා පිත් සෙම් සබඳතාවය

310. සංතුට්ටි පරමං දනන් යන්න පැහැදිලි කර දෙන්න

311. අවිතීක්කම සීලය යනු කුමක්ද

312. අධි වාසේතු නොබන්තේ යන්නෙහි අර්ථය කුමක්ද

313. අනත්ත යනු ආත්මයක නැත යන්නද ඇත යන්නද

314. අනාගත වංශ දේශනාව බුද්ධ දේශනාවක්ද

315. අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත, හා නිබ්බිදා, විරාගා, නිරෝධා, පටිනිස්සග්ගා. යන අනුපස්සනා සරලව වඩන්නේ කෙසේද

316. අන්තරා භාවය යනු කුමක්ද

317. අපාය දිවය ලෝකය දුප්පත් පොහොසත් ගැන

318. අපායෙන් මිදීමට කල යුත්තේ කුමක්ද

319. අට්ටක්කරා තීන පදා යනු කුමක්දා

320. අනිමිත්ත සමාධිය යනු කුමක්ද

321. අනුස්සති කීයක් ඇත්ද ඒවා කෙටියෙන් පැහැදිලි කර දෙන්න

322. අභිධර්මය යනු කුමක්ද එය නිවන් දැකීමට අවශ්‍යද

323. අම්මා මා කුඩා කල විදේශ ගත විය. මෙහි ධර්මතාවය පැහැදිලි කර දෙන්න

324. ආදීනව අවස්තාව අතීත අනාගත ලෙස බෙදා ඇත්ද

325. ආනාපානසති භාවනාව හුස්ම ගැනීම පිටකිරීම සම්බන්දවද අස්ස පස්ස යනු කුමක්ද

326. ආයතන හය වැරදි භාවිතය නිසා වෙලාවකට සැපයි වෙලාවකට දුකයි කියල ගන්නේ

327. ඊර්ශ්‍ය සහගත පුද්ගලයකු ආශ්‍රයෙන් ඉවත් වීම වරදක්ද

328. උත්පාද තිති බංග පැහැදිලි කරන්න

329. එකොලොස් ගින්න පහදා දෙන්න

330. කාම රාග. රූප රාග, අරූප රාග පහදා දෙන්න

331. කායික වේදනාව පන්චස්කන්දයට සහ පන්චුපාදානස්කන්දයට යන දෙකටම පොදුද

332. කුඩා ළමුන් පෙර භාවය ගැන පවසන්නේ කෙසේද එය එසේ විය හැකිද

333. චතු අරිය සච්ච අරිය සහ අනරිය ලෙස කොටස් දෙකක් තිබේද

334. ජෝතිෂ්‍ය වාස්තු විද්‍යාව බුදුදහම අනුමත කරනවද

335. තුන් ලෝකය යනු කුමක්ද

336. දානයක් දෙන විට අවට සිටින අය ගාථා කියා සහභාගී වීමෙන් ඔවුන්ටත් එම පින ලැබෙනවද

337. දූ දරුවන් දෙන තෑගි ගැනීමෙන් නය වෙයිද ජීවත්ව සිටින කාලයේ ඔවුන්ට පින් දිය හැකිද

338. ධර්මතාවය විඥානයේ පාලනයෙන් තොරද

339. නිතර කේන්ති යන බව දන්නා මා එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද

340. නිතර බන අසන කාන්තාවන්ට මැද පෙරදිග වැඩට යන්න වෙන්නේඇයි

341. නිරී සතුන් නිරය යන්න සත්‍යයක්ද

342. නිරී සතුන් පොලව යට කෑගහනවා ඇහෙනවා යන්න සත්‍යයක්ද

343. පණු බෙහෙත් බී පනුවන් මැරීමෙන් නය වීමක් සිදු වේද_

344. පසසන් භයන් කය සංකාර අස්ස සික්ක්හාමීති සික්ඛති පසසන් බයන් ඛාය සනකාරන් පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති

345. පින් කල අවස්ථාවේ නොව වෙන අවස්ථාවකදෙඑඑය කුසලයක් කර ගත හැකිද

346. පුද්ගලයකුට තමන් කරන කියන හිතන දේ අමතක වන්නේ ඇයි

347. බුද්ධ දේශනාවේ සැබෑ පරමාර්ථ අරමුණ නිබ්බාණ ගාමී මාර්ගයයි. සිව් වැනි (අවසාන ) කොටස

348. බුද්ධෝ තිලෝක සරණ බුද්ධෝ සූර්ය නමෝ නොදෝ යන ගාථාවෙහි අර්ථය පහදා දෙන්න

349. මගපල ලැබූ උත්තමය නිවන් අවබෝධකරගන්නේ අපවත් වීමේදීද

350. යන්කින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තන් නිරෝධ ධම්මං පහදා දෙන්න

351. යෝ පටිච්ච සමුප්පාදන් පස්සති සෝ මං පස්සති සෝ මන් පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති

352. විදර්ශනාව යනු කුමක්ද

353. සක්කාය දිට්ටියේ කාය යන්න කෙසේ විග්‍රහ කර ඇත්ද

354. සතුන්ගේ හම වලින් බෙර සාදා ශබ්ද පූජා පැවැත්වීම ගැන

355. සන්දෙස්සෙති සම්මාදපෙති සමුත්තෙජෙති සම්පහන්සෙති යන පද වල අර්ථය පහදා දෙන්න

356. ස්වාමි පුරුෂයාට පැවිදි වීම වැලක්වීම පවක්ද

357. සිහි මුර්ජා වී සිටින්නකුගේ සිත වැඩ කරන්නේ කෙසේද

358. සෝතාපන්න පලයට පත්වීමට අවශ්‍ය අංග පහදා දෙන්න

359. ආනාපාන යන්න හුස්ම ඉහල පහල ගැනීමේ භාවනාවක්ද

360. සෝවාන් වූ පුද්ගලයකුට අබිඥා ලැබීමට නොහැකි වුනත් චතුර්තත් ධ්‍යාන ලැබිය හැකිද_

361. එක දිගට සතියේ පිහිටා ක්‍රියාකරන්න අපහසු වන්නේ ඇයි

 

 

 

 

Advertisements