ප්‍රවුර්ති News

TNL deshanaya

TNL deshana AD.jpg

map to PND by road

නමෝ තස්ස භගවතෝ ආහාතෝ.. ගාථාවේ අර්ථය..

namo-thassa-bhagawatho

 

 

Here is the story of the man who changed the History of Buddhism … untill now. මෙන්න මෑතක් වනතුරු බුදුදහමේ ඉතිහාසය වෙනස් කල මිනිසාගේ කතාව..

හිරිවඩුන්න – බුදු වූ ස්ථානය (Hiriwadunna the place of enlightenment )