ප්‍රවුර්ති News

Updated at the end of every month. No broken links. Super fast pleasant interface. Your digital path to the Buddha Dhamma.

සෑම මසකම නව දත්ත එකතු වන, පැහැදිලි, සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට පහසුවෙන් පිවිසිය හැකි android මෘදුකාංගය පහත link එකෙන් බාගත කරගන්න.

සිරි සද්ධර්මය android app

Bhavana2018

TNL deshanaya

TNL deshana AD.jpg

map to PND by road

නමෝ තස්ස භගවතෝ ආහාතෝ.. ගාථාවේ අර්ථය..

namo-thassa-bhagawatho

 

 

Here is the story of the man who changed the History of Buddhism … untill now. මෙන්න මෑතක් වනතුරු බුදුදහමේ ඉතිහාසය වෙනස් කල මිනිසාගේ කතාව..

හිරිවඩුන්න – බුදු වූ ස්ථානය (Hiriwadunna the place of enlightenment )

 

 

Advertisements