බුද්ධ භූමිය – හෙළබිමේ සත්‍ය ඉතිහාසය

http://www.helabima.sirisaddharmaya.net/

 

siw helaya for web

සිරි ලංකාවේ ලම්බකන්න ගෝත්‍රය. The Lambakanna Dynasty in Sri Lanka.

1620947_658371864277306_2089394657663921162_n

වන්දාමි මණ්ඩලාරමං ( මලියදේව අරහත් ඉතිහාසය )

Ancient names of Sri Lanka සිරි ලංකාවේ පැරණි නම්

http://www.mawbima.lk/thumb/epaper-images/62192.jpg

http://www.lakehouse.lk/budusarana/2008/07/10/tmp.asp?ID=fea03

Findings at the Kuragala Caves in Sri Lanka (Video – watch or download)

Advertisements