සිරි සද්ධර්ම දේශනා

san

මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර තෙරුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කල, සිරි ලංකා ගුවන් විදිලියේ රුහුණු සහ ඌව සේවා මගින් ප්‍රචාරය වුනු ධර්ම දේශනා.

යම් අවස්ථා වලදී පහත ධර්ම දේශනා ශ්‍රවනය කිරීමට තැත්  කරන විට error message එක මතුවිය හැක.

 

එවිට  තව දුරටත් ශ්‍රවනය කිරීමට නම් එහි පහතින්ම දැක්වෙන Music Player for Google Drive යන්න තෝරා ශ්‍රවනය කරන්න.නැත්නම් නිල් පාට කොටුව ඔබා බාගත (download) කර ගන්න.

සියලුම දේශනා මේ link එකෙන් බාගත කරන්න.

1. සන් දේශනය

2. ද්වතාවය

3. තිපරිවට්ටය

4. දුක්ඛ සත්‍ය

5. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම විග්‍රහය

6. පින සහ කුසලය

7. අක්ඛණ සුත්‍රය

8.මනුස්සත්ත පටිලාභෝ පරම දුල්ලභෝ

9. මනස

10. ඉච්ච, නිච්ච, අනිච්ච

11. කුසලාන පජානාති, අකුසලන් පජානාති, කුසලමූලන් පජානාහි, අකුසල මූලන් පජානාති

12. දුතීය කාල සුත්‍රය

13. විරජන් වීතමලන්

14. බාන, බ්‍රමණය, විඥානය

15. පංච නීවරණ ධර්ම

16. සීල, සමාධි, පඥා

17. බුද්ධෝසෝ භගවා බෝධියමි ධම්මං දෙසෙතු

18. පංච නීඅරන ධර්ම TNL TV දේශනය

19. 2015 ඉල් පෝය දේශනය

20. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම විග්‍රහය උඳුවප් පෝය 2015

21. දුක්ඛ සත්‍ය

22. සොතාපත්ති වීමට අවශ්‍ය අංග සතර

23. අවිද්යාමූල පටිච්ච සමුප්පාදය

24. සබ්බේ සංකාරා අනිච්චාති

25. පැවැත්ම නැවැත්ම 

26. පංච නීවරණ ධර්ම හම්බන්තොට දේශනය 2016

27. 2016 නවම් පෝය දේශනය

28. කිංති සූත්‍රය

29. චතු අරිය සච්ච බක් පෝය 2016

30. සන් දේශනය පන්නිපිටිය 01/05/16

31. පින සහ කුසලය වෙසක් 2016 දෙශනය සහ ප්‍රශ්නොත්තර

32. පග්ගුන සුත්‍රය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

33. පර්යාප්ති සාසනය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

34. ඉපැරණි සං දේශනය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

35. නිකින් පෝය 2016 දේශනය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

36. පර්යාප්ති සාසනය පැරණි දේශනය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

37. තිපරිවට්ටය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර බොල්ගොඩ 0816

38. කල්‍යාන මිත්‍ර සම්පත්තිය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර බොල්ගොඩ 0616

39. ආර්ය ධ්‍යාන, අනාර්ය ධ්‍යාන සහ ප්‍රශ්නෝත්තර බොල්ගොඩ 0716

40. පන්නිපිටිය 0916 හේතුපල දහම සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

41 හේතුන් පටිච්ච සංබූතන් හේතු බංගා නිරුජ්ජති

42. චේතනාහන් භික්කවේ කම්මන් වදාමි සහ ප්‍රශ්නෝත්තර

43. එතං සංතං එතං පණීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ – සූරියවැව දේශනය සහ ප්‍රශ්නෝත්තර 1016

ගිරිමානන්ද සූත්‍රය

25.06.16 හම්බන්තොට දහම් සාකච්චාව පෙරවරු

25.06.16 හම්බන්තොට දහම් සාකච්චාව පස්වරු

Advertisements