සංසාර ණය ගණු දෙනු වලින් මිදී නිදහස් වීමට…

naya_ganudenu_walin_nidahas_wimata-1

Advertisements

One thought on “සංසාර ණය ගණු දෙනු වලින් මිදී නිදහස් වීමට…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s