ඔබට සියලුම සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට එක බොත්තමක් එබීමෙන් යාමට android app එකක්. An Android App to enable you to get to all Siri Saddharmaya sites with one click.

පහත ඇති link එකෙන් app එක  ඔබේ android දුරකතනයට බා ගත කර install කරන්න. සිරි සද්ධර්මය android phone app Google Play Store