ඔබට සියලුම සිරි සද්ධර්මය වෙබ් අඩවි වලට එක බොත්තමක් එබීමෙන් යාමට android app එකක්. An Android App to enable you to get to all Siri Saddharmaya sites with one click.

Screenshot_20170510-164959.png

පහත ඇති link එකෙන් app එක  ඔබේ android දුරකතනයට බා ගත කර install කරන්න.

සිරි සද්ධර්මය android phone app Google Play Store

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s